O FIRMIE

Głównym celem NTK Recykling jest kompleksowa gospodarka odpadami na terenach zakładów przemysłowych. Wszystkie odpady powstające na terenie małych i dużych zakładów pracy są przez nas zbierane, transportowane i przekazywane do recyklingu - odzysku lub unieszkodliwiania w instalacjach posiadających na to stosowne zezwolenia.

MISJA FIRMY


Chcielibyśmy oferować naszym klientom nie tylko najbardziej przyciągające ceny, ale także partnerskie warunki współpracy, które mają opierać się o nasze wieloletnie doświadczenie w branży recyklingu oraz partnerskiej współpracy. Działamy w dziedzinie szeroko rozumianej ekologii oraz ochrony środowiska. Dlatego też dążymy nie tylko do tego, aby być szanowaną i polecaną firmą w branży odzysku surowców. Czujemy się odpowiedzialni za dbałość o otaczającą nas naturę.

WARTOŚCI FIRMY

- czyste środowisko naturalne,
- zadowolenie klientów,
- bezpieczna przyszłość

CELE FIRMY

- podnoszenie jakości naszych usług,
- dbanie o środowisko naturalne,
- minimalizacja wpływu społeczeństwa  na przyrodę,

ZEZWOLENIA

Posiadamy zezwolenia od starosty pilskiego na zbieranie odpadów:
- odpadów z kory i korka, z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu, nie ulegające biodegradacji, wielogabarytowe, komunalne, betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
- trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir,
- opakowania z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, z drewna, opakowania wielomateriałowe, ze szkła, z tekstyliów, zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
- zmieszane odpady opakowaniowe, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
- zużyte opony, tworzywa sztuczne, szkoło
- zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC, zawierające niebezpieczne elementy, urządzenie elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki
- niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
- magnetyczne i optyczne nośniki informacji
- gruz ceglany
- tworzywa sztuczne, gumy, minerały (np. piasek, kamienie)
- baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami oraz sortowane baterie i akumulatory zawierające baterie

Usługi

Naszym Klientom oferujemy doradztwo, dzierżawę i sprzedaż maszyn i urządzeń usprawniających konfekcjonowanie, składanie, przechowywanie i przygotowanie do odbioru.

Materiały

NTK Recykling zajmuje się pozyskiwaniem surowców wtórnych (metale kolorowe, makulatura, folia, butelki pet oraz zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny).